หาศัพท์ทางการแพทย์ง่ายๆด้วยแอป Medical Transcription (MT)

BY writer POSTED IN Blog

medical-transcription-6-2-s-307x512

          หากให้นึกถึงแอพเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ คงต้องนึกถึง Medical Transcription (MT) แอพที่เปรียบเสมือนคู่มือช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งในการถอดความของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์, Transcriptionist AHDI ที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ (CMT) และ Transcriptionist แพทย์จดทะเบียน (RMT)

รู้จักแอพ Medical Transcription (MT) ให้มากขึ้น

          แอพ Medical Transcription (MT) นั้นเป็นแอพฝึกทักษะในการแปลคำศัพท์ทางการแพทย์เกี่ยวกับเอกสารและเวชระเบียนให้มีความถูกต้องและมีมาตรฐาน โดยแอพ Medical Transcription (MT) มีกลุ่มคำศัพท์ให้เลือกใช้งานกว่า 15 โมดูล ได้แก่

–      คำย่อทางการแพทย์

–      กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

–      คำย่อทางการแพทย์

–      กฎหมายแพทย์และปัญหา

–      การรักษาสุขภาพและประวัติการดูแล

–      กายวิภาคศาสตร์

–      สรีรวิทยา

–      พยาธิวิทยา

–      วิสัญญีวิทยา

–      โรคและการรักษา

–      ยาและยาเสพติด

–      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรังสีวิทยา

–      ศัลยกรรม

–      ห้องปฏิบัติการทดสอบและผลลัพธ์

–      การบริหารโรงพยาบาล

          ซึ่งการใช้งานแอพ Medical Transcription (MT) นี้จะช่วยให้คุณสามารถถอดความเอกสารทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนและโครงสร้างประโยคเมื่อได้มีการศึกษาผ่านแอพ Medical Transcription (MT) ทำให้เอกสารและเวชระเบียนผู้ป่วยมีความผิดพลาดน้อยลงหรืออาจไม่มีความผิดพลาดเลยและมีความถูกต้องได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

medical-transcription-9-0-s-307x512

          เพราะฉะนั้นเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแอพ Medical Transcription (MT) จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องถอดความเอกสารและเวชระเบียนทางการแพทย์เป็นประจำ ทำให้พบปัญหาในการถอดความน้อยลง เอกสารได้มาตรฐานและมีความถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานเอกสารทางการแพทย์ทั้งปัจจุบันและอนาคต…